thanh long ruột đỏ

Giá bán lẻ : 25.000₫

Sản phẩm quả thanh long ruột đỏ